Świadczenie pielęgnacyjne (stare zasady)

na zasadach obowiązujących do 31-12-2023 r.

Świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach przysługuje tylko opiekunom, którzy nabyli bądź nabędą prawo do świadczenia do 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych obowiązujące do dnia 31 grudnia 2023 r.

Podstawowe Informacje

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2 988 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.