Koordynacja świadczeń

Świadczenia dla osób zamieszkujących i osób zatrudnionych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia i/lub członek rodziny osoby uprawnionej lub ubiegającej się o świadczenia, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci zamieszkuje oraz/lub jest zatrudniony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie na terenie następujących państw: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii.

W myśl art. 1 paragraf 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. biologiczny ojciec, matka i dziecko zawsze powinni być traktowani jako członkowie rodziny. W związku z tym w stosunku do osoby rozwiedzionej, w separacji sądownie orzeczonej lub osoby nie prowadzącej wspólnego gospodarstwa domowego z drugim rodzicem przebywającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mają także zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego .

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia lub członek rodziny tej osoby, przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przekazuje wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie Łódzkiemu.

Do koordynowanych świadczeń należą:

  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
  • świadczenie opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • jednorazowe świadczenie w ramach programu – Za życiem.

Świadczenia niepodlegające koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca występujący z wnioskiem o świadczenia podlegające koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego składa wraz z wnioskiem oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych.

pobierz formularz oświadczenia