Dłużnik- prostym językiem

KTO PODEJMUJE DZIAŁANIA WOBEC DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO?

Organ właściwy dłużnika, czyli organ, gdzie mieszka dłużnik.

Jeśli dłużnik mieszka w Łodzi organem dłużnika jest Prezydent Miasta Łodzi, który upoważnił Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi do prowadzenia działań wobec dłużnika alimentacyjnego.


KOGO UWAŻA SIĘ ZA DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO?

Osobę, która nie płaci na dziecko ustalonych przez sąd alimentów.


KIEDY PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA WOBEC DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO?

Gdy rodzic dziecka lub pełnoletnie dziecko złoży wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, bo egzekucja alimentów prowadzona przez komornika jest nieskuteczna przez co najmniej dwa miesiące.

Gdy na dziecko są wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁAŃ WOBEC DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO?

Wniosek możesz złożyć w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:

ul. Urzędnicza 45

Wniosek możesz również wysłać pocztą lub korzystając z komputera poprzez
ePuap /CSSwL/SkrytkaEPS.


JAKIE DZIAŁANIA ORGAN PODEJMUJE?

Przeprowadza wywiad alimentacyjny i przyjmuje oświadczenie majątkowe od dłużnika alimentacyjnego.

Zobowiązuje dłużnika do rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny – jeśli dłużnik nie pracuje.

Informuje urząd pracy o konieczności aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – jeśli dłużnik jest zarejestrowany w urzędzie pracy.

Informuje komornika o sytuacji zawodowej i majątkowej dłużnika oraz o podjętych działaniach.


GDZIE UDZIELIĆ WYWIADU ALIMENTACYJNEGO?

Wydział Świadczeń Alimentacyjnych, Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
ul. Drewnowska 5, pokój 12
(wejście od ul. Lutomierskiej 2/4/6 lub ul. Lutomierskiej 8/12)


CO SIĘ STANIE JAK DŁUŻNIK NIE UDZIELI WYWIADU ALIMENTACYJNEGO LUB NIE ZAREJESTRUJE SIĘ W URZĘDZIE PRACY?

Zostanie zawiadomiony o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych.

Jeżeli przez ostatnie 6 miesięcy dłużnik płaci nie mniej niż 50% ustalonych przez sąd alimentów, to postępowanie w sprawie uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych będzie umorzone.

Jeżeli dłużnik nie płaci przez ostatnie 6 miesięcy nie mniej niż 50% ustalonych przez sąd alimentów – to zostanie uznany za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych.

W tej sprawie będzie wydana decyzja administracyjna.


CO SIĘ STANIE PO WYDANIU DECYZJI O UZNANIU ZA OSOBĘ UCHYLAJĄCĄ SIĘ OD ZOBOWIĄZAŃ ALIMENTACYJNYCH?

Zostanie złożony wniosek do prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo niealimentacji.

Zostanie złożony wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.


KIEDY NASTĄPI ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY?

Gdy dłużnik udzieli wywiadu alimentacyjnego i złoży oświadczenie majątkowe oraz podejmie zatrudnienie lub zarejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotny oraz przez ostatnie 6 miesięcy płaci nie mniej niż 50% ustalonych przez sąd alimentów.


WAŻNE:

Jeśli na dziecko wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dłużnik zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych świadczeń na konto organu, który te świadczenia wypłaca.
Jeśli nie spłaca tych należności to po 6 miesiącach będzie zgłoszony do rejestru dłużników, czyli do biura informacji gospodarczej.
Jeśli nie spłaca tych należności i komornik nie prowadzi egzekucji to po 3 miesiącach będzie zgłoszony do Krajowego Rejestru Zadłużonych.