Zaświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń

Zaświadczenia

W Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi pozyskać można zaświadczenie o pobieraniu i/lub niepobieraniu: świadczeń rodzinnych / alimentacyjnych / wychowawczych / zasiłku dla opiekuna / dodatków mieszkaniowych / dodatków energetycznych / innych oraz o wysokości ww. świadczeń wypłaconych w zdefiniowanym przez beneficjenta okresie, a także o okresie ubezpieczenia świadczeniobiorcy przy świadczeniu pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku dla opiekuna.

Sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wystawiane jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Pobierz formularz wniosku o wydanie ww. zaświadczenia.

Chęć otrzymania zaświadczenia można zgłosić:

Zaświadczenie należy odebrać w siedzibie Centrum przy ul. Urzędniczej 45, parter, pok. 9.

Podczas odbioru zaświadczenia / informacji należy okazać się dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Osoba upoważniona do odbioru dodatkowo winna przedłożyć stosowne upoważnienie.

Wydawanie ww. dokumentów jest wolne od opłat.

Termin oczekiwana na wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 217 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 256 z późn. zm.), wynosi do 7 dni.