Refundacja podatku VAT

Podstawowe Informacje

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury i informacji, o których mowa w art. 18a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.do odbiorcy paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie grzewcze zasilane paliwem gazowym wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym rozumie się odbiorcę, który otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. O refundację podatku VAT może ubiegać się osoba, która widnieje w umowie na dostarczanie gazu do mieszkania lub domu i która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Przyznanie prawa do świadczenia jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.