Terminy wypłat

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ OBOWIĄZUJĄCE W CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŁODZI.
RODZAJ ŚWIADCZENIA TERMIN WYPŁATY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 15, 27 dnia
każdego m-ca
ŚWIADCZENIA RODZINNE
w tym świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka :
14, 15, 24, 25, 29 lub 30 dnia
każdego m-ca
DODATEK ENERGETYCZNY 10 dnia każdego m-ca
(wyjątek stanowi wypłata 30 stycznia)
DODATEK MIESZKANIOWY 10 dnia każdego m-ca
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 19, 20, 29, 30 dnia każdego m-ca