Klauzula informacyjna odnosząca się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
  Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45, 91 - 304 Łódź;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi jest Pan Erwin Ryter, z którym – w razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych – można się kontaktować telefonicznie: 600 499 192, 602 151 170, bądź poprzez pocztę e-mail: iod@css.uml.lodz.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 
 4. Administrator danych nie będzie wykorzystywał Państwa danych w żadnym innym celu, jak tylko związanym z realizacją czynności odnoszących się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. Administrator zbiera tylko te dane osobowe, które są wskazane i wymagane przez ustawę Pzp;
 6. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 8. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 9.  w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany zgodnie z brzemieniem art. 22 RODO;
 10. posiadacie Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
  • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania przez Państwa, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
 11. nie przysługuje Państwu prawo do:
  • usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
  • przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • sprzeciwu, wynikającego z art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROD

Metryka strony i historia zmian