Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla zarządców domów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest
  Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45, 91 - 304 Łódź,
  nr telefonu: (42) 638-59-68.
 2. Z inspektorem ochrony danych Centrum Świadczeń Socjalnych można skontaktować się pod numerem telefonu 600 499 192, 602 151 170, e-mail: iod@css.uml.lodz.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, pozycję (stanowisko) adres e-mail oraz nr telefonu pracowników uczestnika postępowania (zarządcy domu) lub upoważnionych przez zarządcę domu osób. Dane osobowe Administrator pozyskuje z następującego źródła: Informacje przekazywane Administratorowi przez zarządcę domu w celu zgłoszenia nieruchomości i prowadzenia postępowania w sprawie dodatków mieszkaniowych.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu realizacji ustawy z dnia
  21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.).
 5. Dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi i uczestnikowi postępowania przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa, w tym do czasu przedawnienia roszczeń.
 7. Uczestnik postępowania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Metryka strony i historia zmian