Deklaracja dostępności Strony internetowej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne.
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej niektórych dokumentów PDF.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

Sporządzenie Deklaracji Dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14.
Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Za rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skarg na brak zapewnienia dostępności strony Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi odpowiada: Wydział Organizacyjno-Administracyjnego .

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastapić niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Dyrektor Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
   • Adres: 91-304 Łódź, ul. Urzędnicza 45
   • E-mail: swiadczenia@css.uml.lodz.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Urzędnicza 45 - wejście z poziomu ulicy, pokój obsługi na parterze, drzwi do budynku otwierane automatycznie

   • Dyrekcja Centrum,
   • Wydział Obsługi Świadczeniobiorców,
   • Wydział Świadczeń Rodzinnych,
   • Świadczeń Nienależnych i Odwołań,
   • Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
   • Wydział Finansowo-Księgowy
   • Punkt przyjęć wniosków

ul. Drewnowska 5 -obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

   • Wydział Świadczeń Alimentacyjnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

strona Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi zawiera:

   • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
   • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
   • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.


Metryka strony i historia zmian