Koordynator do spraw dostępności

Zarządzeniem Nr 25/2020 Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi z dnia 15 października 2020 r.  do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi został wyznaczony starszy inspektor Maciej Rzeźniacki.

Do zadań koordynatora dostępności należy w szczególności:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Kontakt:

Maciej Rzeźniacki
Koordynator do spraw dostępności
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
ul. Urzędnicza 45
91-304 Łódź
Tel. 42 638- 59-70
e-mail: m.rzezniacki@css.uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian