Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach projektu "Czyste Powietrze"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
  Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45, 91 - 304 Łódź.
 2. W sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych możecie się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych Centrum Świadczeń Socjalnych można skontaktować się pod numerem telefonu 600 499 192, 602 151 170, e-mail: iod@css.uml.lodz.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jak również przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w celu realizacji:
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie prowadzenia postępowań, w tym wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu wymaganych do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 4. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego przewidzianego w ww. ustawach.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko te podmioty, które będą uprawnione do dostępu do nich zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Państwa dane będą przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa w zależności od rodzaju udzielonego wsparcia finansowego.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 8. Państwa dane będą przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa przy czym nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w związku z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 9. Podanie przez Państwa danych jest niezbędne celem rozpatrzenia Państwa sprawy

Metryka strony i historia zmian