Klauzula informacyjna odnosząca się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
  Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45, 91 - 304 Łódź.
 2. W sprawie bezpieczeństwa i ochrony danych możecie się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych Centrum Świadczeń Socjalnych pod numerem telefonu 600 499 192, 602 151 170, e-mail: iod@css.uml.lodz.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.
 3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a w szczególności zadań wynikających z:
   • ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (dalej pzp),
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
   • innych aktów prawnych, które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do zakresu i sposobu wykonywania przez administratora danych obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a w szczególności w celu:
   • przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp, w tym zawarcia i realizacji umowy w ramach zamówienia publicznego,
   • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak zabezpieczenie dochodzenia roszczeń,
   • realizacji obowiązków sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej.
 4. Administrator danych nie będzie wykorzystywał Państwa danych w żadnym innym celu, jak tylko związanym z realizacją czynności odnoszących się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. Administrator zbiera tylko te dane osobowe, które są wskazane i wymagane przez ustawę pzp;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów i przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, albowiem brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Metryka strony i historia zmian