Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach projektu "Czyste Powietrze"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45, 91 - 304 Łódź,
  nr telefonu: (42) 638-59-68.
 2. Z inspektorem ochrony danych Centrum Świadczeń Socjalnych można skontaktować się pod numerem telefonu 600 499 192, 602 151 170, e-mail: iod@css.uml.lodz.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jak również przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w celu realizacji:
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie prowadzenia postępowań, w tym wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu wymaganych do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 4. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego przewidzianego w ww. ustawach.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być tylko te podmioty, które będą uprawnione do dostępu do nich zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa w zależności od rodzaju udzielonego wsparcia finansowego.
 7. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wystąpi uzasadniona prawem okoliczność ich przekazania.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały procesowi profilowania.

Metryka strony i historia zmian