Historia

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych od dnia 01.05.2004 r. znalazła się w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W wyniku przekształceń organizacyjnych obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych od dnia 01.07.2005 r. przejęła Filia ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  a następnie z dniem 01.07.2008 r. - Urząd Miasta Łodzi Wydział Świadczeń Socjalnych.

Na postawie uchwały nr  LVI/1064/09  Rady  Miejskiej  w  Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009 r. powstało Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, które będąc jednostką organizacyjną Miasta, działającą, jako jednostka budżetowa, zostało realizatorem zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego, dla mieszkańców Miasta Łodzi.
 

Na   podstawie   uchwały  nr   LXXVII/1587/13   Rady   Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. od 01.01.2014 r. Centrum realizuje zadania w zakresie dodatków energetycznych.

Na podstawie uchwały nr  XC/1868/14  Rady  Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2014 r. Centrum realizuje zadania w zakresie zasiłków dla opiekunów.

Na   podstawie    uchwały   Nr   XXVI/635/16    Rady    Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. od 01.04.2016 r. Centrum realizuje zadania w zakresie świadczeń wychowawczych.

Na    podstawie    uchwały    Nr  XXXIX/1036/16   Rady   Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. od 01.01.2017 r. Centrum realizuje zadania w zakresie jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia    się    dziecka,    u    którego    zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Na podstawie uchwały Nr LXXII/1891/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. od 01.07.2018 r. Centrum realizuje zadania w zakresie świadczeń dobry start.