Artykuł

Przedłużenie ważności świadectw dla obcokrajowców

  • kategoria:
  • CŚS wewnętrzne

Przedłużono okresy trwania zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, iż w związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, na zgodnie z art. 15 zzq ust. 1 podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

  • jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wypada w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii tj. w okresie od 14 marca 2020 r. termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.
  • jeżeli ostatni dzień zezwolenia na pracę o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii tj. w okresie od 14 marca 2020 r. okres ważności zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.


Osoby, które miały przyznane prawo do świadczeń uzależnionych od posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których to ważność wygasła w ww. terminach, zachowują prawo do tych świadczeń. Przedłużenie prawa do świadczeń następuje z urzędu bez konieczności składania wniosku o kontynuację wypłaty tych świadczeń. Świadczenia będą przyznane na okres do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy/świadczeniowy, nie dłużej niż  do końca okresu zasiłkowego/świadczeniowego.

Aktualności

piątek, 5 lipca 2024

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego od 1 sierpnia 2024 roku

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać w tut. Centrum w terminie od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 30 września 2024r. (art. 3… więcej

czwartek, 27 czerwca 2024

Obrazek przedstawiający laptop- nawiązanie do zachęty do składania wniosków przez Internet

nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2024/2025 dla wniosków składanych drogą elektroniczną

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, iż od dnia 1 LIPCA 2024 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie: świadczeń rodzinnych za… więcej

środa, 19 czerwca 2024

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że z uwagi na nowelizację przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa legalny pobyt… więcej

wtorek, 14 maja 2024

Galanty Bon dla Wieloraczków

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że od dnia 15-05-2024 r. można złożyć wniosek o świadczenie pieniężne „Galanty Bon dla Wieloraczków”. Jest to pomoc jednorazowa, która przysługuje w… więcej

poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Dnia 30-04-2024 r. upływa termin składania wniosków o dodatek osłonowy

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przypomina osobom, które jeszcze nie złożyły wniosku o dodatek osłonowy, że wniosek należy złożyć do 30-04-2024 r. Decyduje data wpływu wniosku do organu – zgodnie… więcej

piątek, 29 marca 2024

Pierwsze wypłaty dodatku osłonowego

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że ruszyły pierwsze wypłaty dodatku osłonowego. W dniu 29-03-2024 r. zostały zrealizowane wypłaty dla  12 600 gospodarstw domowych na kwotę 3 860… więcej