Artykuł

Galanty Bon dla Wieloraczków

 • kategoria:
 • CŚS wewnętrzne

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że od dnia 15-05-2024 r. można złożyć wniosek o świadczenie pieniężne „Galanty Bon dla Wieloraczków”. Jest to pomoc jednorazowa, która przysługuje w wysokości 7 000 zł na każde dziecko z wieloraczków (troje i więcej dzieci urodzonych po dniu 31-12-2023 r. podczas jednego porodu), nad którymi sprawowana jest opieka.

Bon dla Wieloraczków przysługuje:

 • matce lub ojcu wieloraczków,
 • opiekunowi prawnemu wieloraczków albo
 • opiekunowi faktycznemu wieloraczków, tj. osobie faktycznie opiekującej się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o ich przysposobienie,

jeżeli spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie Miasta Łodzi,
 • wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych po dniu 31-12-2023 r. podczas jednego porodu.

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego „Galanty Bon dla Wieloraczków” można złożyć w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi:

 • w Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 16, pok. 17, pok. 29 w godzinach pracy urzędu pon, śr, czw, pt w godz. od 8.00 do 16.00; wt w godz. od 9.00 do 17.00
 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP : https://epuap.gov.pl/ przesyłając ww. wniosek na adres skrytki:  /CSSwL/SkrytkaESP
 • listownie na adres: Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego „Galanty Bon dla Wieloraczków”  należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin wieloraczków. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopie aktów urodzenia wieloraczków,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie wieloraczków, bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia wieloraczków,
 • odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego wieloraczków,
 • dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Miasta Łodzi, w szczególności:
  1. kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego w Łodzi przyjmującego zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego w Łodzi potwierdzające złożenie zeznania podatkowego PIT za ostatni rok lub kserokopię urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego PIT za ostatni rok lub
  2. kserokopię aktualnej decyzji lub zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej wydane przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla Miasta Łodzi lub
  3. kserokopię aktualnej decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku stałego z tytułu niezdolności do pracy wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi lub
  4. kserokopię aktualnej decyzji ustalającej podatek rolny wydanej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Informację o przyznaniu Bonu wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wypłata Bonu dokonywana jest na rachunek bankowy podany przez osobę wnioskującą lub kartę przedpłaconą otrzymaną z Centrum.

Aktualności

środa, 19 czerwca 2024

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że z uwagi na nowelizację przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa legalny pobyt… więcej

wtorek, 14 maja 2024

Galanty Bon dla Wieloraczków

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że od dnia 15-05-2024 r. można złożyć wniosek o świadczenie pieniężne „Galanty Bon dla Wieloraczków”. Jest to pomoc jednorazowa, która przysługuje w… więcej

poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Dnia 30-04-2024 r. upływa termin składania wniosków o dodatek osłonowy

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przypomina osobom, które jeszcze nie złożyły wniosku o dodatek osłonowy, że wniosek należy złożyć do 30-04-2024 r. Decyduje data wpływu wniosku do organu – zgodnie… więcej

piątek, 29 marca 2024

Pierwsze wypłaty dodatku osłonowego

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że ruszyły pierwsze wypłaty dodatku osłonowego. W dniu 29-03-2024 r. zostały zrealizowane wypłaty dla  12 600 gospodarstw domowych na kwotę 3 860… więcej

poniedziałek, 26 lutego 2024

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że z uwagi na nowelizację przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa legalny pobyt… więcej

poniedziałek, 12 lutego 2024

Od 19-02-2024 r. zamknięcie punktu składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przy al. Piłsudskiego 100.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że w związku z małym zainteresowaniem składaniem wniosków o wypłatę dodatku osłonowego poprzez umieszczenie ich w urnie na dokumenty znajdującej się… więcej