logo centrum świadczeń socjalnychData ostatniej modyfikacji:
2019-01-30 11:04:12

Aktualności 2015


31.12.2015r.22.12.2015r.
12.11.2015r.


Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że osoby, którym przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna po dniu 30-09-2015r. zyskały dwie możliwości wyboru dalszego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Ww. osoby mogą:

 

  1. złożyć do jednostki organizacyjnej KRUS w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna wniosek o objęcie jej ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Objęcie ubezpieczeniem z tego tytułu oznacza, że osoby te pozostaną nadal ubezpieczone w KRUS, zaś składki na to ubezpieczenie, na podstawie decyzji wydanej przez KRUS, będzie opłacał ze środków budżetu państwa organ właściwy, który przyznał prawo do ww. świadczeń opiekuńczych albo zasiłku dla opiekuna.
  2. nie składać wniosku do jednostki organizacyjnej KRUS o objęcie jej ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i wówczas podlegać będą ubezpieczeniu w ZUS.

 

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje także, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU poz. 1506) umożliwiono „powrót” do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS osobom, które w związku z otrzymaniem przed 1 października 2015r. świadczenia pielęgnacyjnego (lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna) i złożonym oświadczeniem o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, utraciły prawo do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS i zostały objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ZUS.
Osoby te mogą złożyć wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS - wniosek należy złożyć do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, a także wniosek o objecie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym- do właściwej placówki terenowej KRUS (wzór wniosku do pobrania TUTAJ). Ww. wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01-04-2016r. (tj. w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej).


23.09.2015r.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat funkcjonowania obszaru polityki społecznej w Łodzi! W związku z trwającymi pracami nad Programem Inteligentna Polityka Społeczna zorganizowano badanie dla mieszkańców Łodzi, które ma na celu zbadanie opinii na temat m.in. działania poszczególnych instytucji zajmujących się polityką społeczną (w tym Powiatowego Urzędy Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Świadczeń Socjalnych i Wydziału Budynków i Lokali w Urzędzie Miasta Łodzi). W badaniu mogą wziąć udział zarówno osoby, które korzystają z usług tych jednostek, jak również osoby, które z nich nie korzystają. Opinie osób z jednej i drugiej grupy pozwolą na lepsze zaprojektowanie rozwiązań i dopasowanie ich do potrzeb Łodzian.

Zapraszamy do udziału w badaniu! Przejdź do ankiety: http://badaniacati.indicator.pl/27060.pg

 

Program Inteligenta Polityka Społeczna ma doprowadzić do większej integracji usług świadczonych w obszarze polityki społecznej w Łodzi, co umożliwi skuteczniejsze docieranie z pomocą do osób, które jej potrzebują. Będzie on realizowany w dwóch etapach – aktualnie trwają pracę nad Studium Wykonalności I Etapu Programu IPS, które jest opracowywane przez firmę KPMG. W etapie I Programu nacisk kładziony jest na poprawę współpracy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za politykę społeczną oraz możliwość świadczenia kompleksowej pomocy.

Badanie ankietowe prowadzone będzie do dnia 30 września 2015r. włącznie.

28.08.2015r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z 2015r. poz. 1238), od dnia 1 listopada 2015r. ulega zmianie próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wysokość niektórych świadczeń rodzinnych. Wysokość progu dochodowego oraz wysokości świadczeń rodzinnych obowiązujące od dnia 1 listopada 2015r. znajdują się w zakładce INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH dowiedz się więcej


17.07.2015r.

W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 2015/2016 oraz okresem świadczeniowym 2015/2016, uprzejmie informujemy, że do osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zostaną przesłane formularze wniosków wraz z informatorami o warunkach nabywania uprawnień do świadczeń oraz niezbędnych dokumentach. Do osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wnioski zostaną przesłane w ostatniej dekadzie lipca br., natomiast do osób otrzymujących świadczenia rodzinne, w ostatniej dekadzie sierpnia br.
Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ww. okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 3 sierpnia 2015r. natomiast wnioski o świadczenia rodzinne na ww. okres zasiłkowy, od dnia 1 września 2015r.

29.04.2015r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, ze na mocy Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r. (Dz. U. z 2015r. poz. 377), wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r. będzie wynosić odpowiednio:
  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,09 zł miesięcznie,
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,40 zł miesięcznie,
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,48 zł miesięcznie.

02.03.2015r.

Od dnia 01 marca 2015r. wysokość najniższej emerytury wynosi 880,45 zł.

07.01.2015r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że w dniu 1 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz 1328 z późn. zm.) Zgodnie z treścią art. 21 pkt 97a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm), tj. treścią dodaną ww. aktem zmieniającym, dodatek energetyczny jest świadczeniem wolnym od podatku.

05.01.2015r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi  informuje, że w dniu 1 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz 1328 z późn. zm).  Na mocy art. 6 ww. aktu prawnego wprowadzono zmianę do załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z pózn. zm.), zgodnie z którą decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.