logo centrum świadczeń socjalnychData ostatniej modyfikacji:
2019-01-30 11:02:50

Aktualności 2014

01.12.2014r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że na mocy Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014r. (sygn. akt SK 7/11) orzeczono, że art. 17 ust 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 13 października 2011r., w zakresie w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (tj. opieki o której mowa w art. 17 ust. 1 ww. ustawy), w sytuacji gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, osoby które w przeszłości otrzymały decyzje o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych (w brzmieniu obowiązującym do dnia 13 października 2011), mają prawo wnieść skargę o wznowienie postępowania do dnia 29 grudnia 2014r. ( tj. zgodnie z treścią art. 145a oraz 57 § 3 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego- DzU z 2013r. poz. 267 z późn. zm.). Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia skargi jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji.
 


23.07.2014r.

W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 2014/2015 oraz okresem świadczeniowym 2014/2015, uprzejmie informujemy, że do osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zostaną przesłane formularze wniosków wraz z informatorami o warunkach nabywania uprawnień do świadczeń oraz niezbędnych dokumentach. Do osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wnioski zostaną przesłane w ostatniej dekadzie lipca br., natomiast do osób otrzymujących świadczenia rodzinne, w ostatniej dekadzie sierpnia br.

 

Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ww. okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r. natomiast wnioski o świadczenia rodzinne na ww. okres zasiłkowy, od dnia 1 września 2014r.15.05.2014r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, ze w dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014r. poz.567). Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2012r. poz.1548).

Zasiłek przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie. Ustawa zakłada wypłatę powyższego świadczenia za okresy:
  1. od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 14 maja 2014r.wraz z ustawowymi odsetkami
  2. od dnia 15 maja 2014r. bez odsetek

Aby ubiegać się o powyższe świadczenie należy złożyć wnioski w terminie czterech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ( tj. w okresie od 15 maja 2014r. do 15 września 2014r.) Wnioski dostępne są w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców, a także do samodzielnego pobrania tutaj.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wtedy jest ono wydawane na czas obowiązywania orzeczenia.02.05.2014r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że w dniu 1 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014r. poz. 559). Na mocy art. 1 ust. 1 lit. a), art. 2 ust. 1 i 2 ww. ustawy od dnia 1 maja 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 800,00 zł miesięcznie.
W okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wysokość świadczenia będzie wynosiła 1200,00 zł miesięcznie, natomiast w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., 1300,00 zł miesięcznie. Postępowanie w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia następuje z urzędu.
Ponadto informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2014r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 567 została opublikowana ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 15 maja 2014r. z wyjątkiem art. 17 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.25.04.2014r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, ze na mocy Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. (Dz. U. z 2014r. poz. 291), wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. będzie wynosić odpowiednio:
  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36zł miesięcznie,
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77zł miesięcznie,
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł miesięcznie.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje tym samym, że wysokości kwot dodatku energetycznego nie uległy zmianie.11.04.2014r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, ze w dniu 11 kwietnia 2014r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Na mocy ww. rozporządzenia zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego, otrzymanego przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej. Informujemy także, że ww. zaniechanie poboru ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014r.17.03.2014r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że w dniu 17 marca 2014r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014r. poz. 320). Rozporządzenie zmieniające przewiduje, że prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące w okresie od stycznia do grudnia 2014r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.). Pomoc ta jest, zatem skierowana do opiekunów osób, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Osoby te w ramach realizacji ww. programu, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200zł miesięcznie. Osoby, które otrzymały ww. pomoc finansową do marca br., otrzymają ją również w okresie od 1 kwietnia 2014r. pod warunkiem posiadania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.
Pomoc będzie przyznawana z urzędu, po otrzymaniu środków na ten cel.
Nie jest wymagane wystąpienie z odrębnym wnioskiem o ustalenie do niej prawa.28.02.2014r.

Od dnia 01 marca 2014r. wysokość najniższej emerytury wynosi 844,45 zł.21.02.2014r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej, zaniechanie poboru ww. opłaty ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 1 stycznia 2014r. Oznacza to, że osoby które złożyły wnioski o przyznanie dodatku energetycznego i wniosły opłatę skarbową, mogą ubiegać się o jej zwrot.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek osoby, która jej dokonała. Aby ubiegać się o zwrot ww. opłaty, należy złożyć wniosek (formularz wniosku do pobrania tutaj) i złożyć go w:

Urząd Miasta Łodzi
Departament Finansów Publicznych
Wydział Finansowy
Oddział ds. Opłaty Skarbowej i Targowej
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź


Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej oraz wskazać nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot opłaty.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.20.02.2014r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz. 224), zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 23 lutego 2014r. W związku z powyższym osoby wnioskujące o przyznanie ww. dodatku nie będą już zobowiązane do wnoszenia opłaty skarbowej.
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że od dnia 10 lutego 2014r. Punkt Obsługi Świadczeniobiorców dla dzielnicy Łódź-Bałuty będzie mieścił się w siedzibie tut. Centrum, przy ul. Urzędniczej 45 pok. nr 4.
 


03.01.2014r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlega opłacie skarbowej.
dowiedz się więcej


03.01.2014r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że w dniu 1 stycznia 2014r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.1741). Rozporządzenie przewiduje, że prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty, lub marzec 2014r. , prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), spełniającym warunki określone w art. 17 wyżej cytowanej ustawy. Pomoc ta jest, zatem skierowana do opiekunów osób, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Osoby te w ramach realizacji ww. programu, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200zł. miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu, po otrzymaniu środków na ten cel. Nie jest wymagane wystąpienie z odrębnym wnioskiem o ustalenie do niej prawa.02.01.2014r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, iż od 1 stycznia 2014 r. jest realizatorem zadania dotyczącego przyznawania i wypłaty dodatków energetycznych. Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można składać w Punktach Obsługi Świadczeniowbiorców tut. Centrum. Formularze wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dostępne są w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Katalog dokumentów.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania tego świadczenia można uzyskać w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Informacja o świadczeniach.