logo centrum świadczeń socjalnychData ostatniej modyfikacji:
2019-01-30 11:03:46

Aktualności 201302.07.2013r.


W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 2013/2014 oraz okresem świadczeniowym 2013/2014, uprzejmie informujemy, że do osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zostaną przesłane formularze wniosków wraz z informatorami o warunkach nabywania uprawnień do świadczeń oraz niezbędnych dokumentach. Do osób otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wnioski zostaną przesłane w ostatniej dekadzie lipca br., natomiast do osób otrzymujących świadczenia rodzinne, w ostatniej dekadzie sierpnia br.
Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ww. okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2013r. natomiast wnioski o świadczenia rodzinne na ww. okres zasiłkowy, od dnia 2 września 2013r.23.05.2013r.

W związku z wygaśnięciem z dniem 30 czerwca 2013r. decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które nabyły do niego prawo przed dniem 1 stycznia br., Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że osoby te mogą już ubiegać się o wybrane przez siebie świadczenie opiekuńcze na okres od 1 lipca 2013r. Formularze wniosków o świadczenia opiekuńcze dostępne są we wszystkich Punktach Obsługi Świadczeniobiorców tut. Centrum, a także na naszej stronie internetowej w zakładce Katalog dokumentów.03.04.2013r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że w dniu 1 kwietnia 2013r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.413). Rozporządzenie przewiduje, że prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz 992 z póź. zm.), spełniającym warunki określone w art. 17 wyżej cytowanej ustawy. Pomoc ta jest zatem skierowana do opiekunów osób, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Osoby te w ramach realizacji ww. programu, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200zł. miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu, po otrzymaniu środków na ten cel. Nie jest wymagane wystąpienie z odrębnym wnioskiem o ustalenie do niej prawa.01.03.2013r.

Od dnia 01.03.2013r. wysokość najniższej emerytury wynosi 831,15 zł.15.01.2013r.


ZŁOTY CERTYFIKAT DLA CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŁODZI

W miesiącu grudniu 2012r. Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi otrzymało wyróżnienie nadane przez Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S. A. w postaci Złotego Certyfikatu Przedsiębiorczości. Certyfikat jest wyrazem uznania za wieloletnią i efektywną współpracę oraz zaangażowanie w realizację zadań wynikających z obowiązku przekazywania do biura informacji gospodarczej danych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych. Tut. Centrum jest pierwszą Jednostką Samorządu Terytorialnego wyróżnioną Certyfikatem przez firmę ERIF BIG S.A.
Pobierz certyfikat


03.01.2013
r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że na mocy art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r. poz. 1548) beneficjenci świadczenia pielęgnacyjnego spełniający warunki do przyznania tego świadczenia nadane brzmieniem ww. ustawy, otrzymają dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wys. 100 zł miesięcznie. Prawo do ww. dodatku będzie ustalane z urzędu, zatem nie będzie wymagało złożenia odrębnego wniosku o ustalenie do niego prawa. Dodatek będzie przysługiwał za okres od 01.01.2013r. do ostatniego dnia miesiąca, do którego jest ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2013r.02.01.2013r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że z dniem 01.01.2013r. weszła w życie ustawa z dnia 07.12.2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1548). Nowelizacja ustawy wprowadza między innymi modyfikację dotyczącą warunków nabywania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego oraz nowe świadczenie do katalogu świadczeń rodzinnych - tj. specjalny zasiłek opiekuńczy. Na mocy art. 11 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy dotychczasowe decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa z dniem 30.06.2013r. Osoby, które będą chciały nabyć uprawnienia do jednego z  powyższych świadczeń będą zobowiązane złożyć wniosek o ustalenie do niego prawa. Jednocześnie informujemy, że beneficjenci świadczenia pielęgnacyjnego zostaną poinformowani drogą pocztową o warunkach nabywania prawa do świadczeń opiekuńczych (w tym: świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego).