logo centrum świadczeń socjalnychData ostatniej modyfikacji:
2019-01-30 11:03:41

Aktualności 201219.11.2012r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że na mocy ustawy z dnia 12 października 2012r. (Dz. U. z 2012 poz 1255) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 stycznia 2013r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka będzie przysługiwała matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.
W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.
W przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego jednorazową zapomogę przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobieniem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.21.09.2012r.

 
Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.

 
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2011 r.  2 713 zł.
 


27.08.2012r.


Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2012r. poz. 959), od dnia 1 listopada 2012r. ulega zmianie próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego oraz wysokość niektórych świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego). Wysokość progu dochodowego oraz wysokości świadczeń rodzinnych obowiązujące od dnia 1 listopada 2012r. znajdują się w zakładce INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH.
 


Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wypłata świadczeń nastąpi po umieszczeniu w planie finansowym Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi kwoty przyznanej dotacji i otrzymaniu środków na ten cel.Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że w dniu 8 czerwca 2012r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia   29 maja 2012r. ( Dz. U. z 2012r. poz. 641) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zmiana polega na przedłużeniu do 30 czerwca 2012r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy określonej w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dotyczącej okresu od kwietnia do czerwca 2012r.Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że w dniu 18-05-2012r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09-05-2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 551) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na mocy § 2.1 ww. rozporządzenia, niektóre osoby (tj. matka ojciec lub opiekun faktyczny dziecka), które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012r., mogą ubiegać się o ustalenie prawa do pomocy finansowej w wysokości 100 zł miesięcznie na okres od 01-04-2012r. do 30-06-2012r. Aby uzyskać ww. pomoc finansową, zgodnie z zapisami § 4 ww. rozporządzenia, wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31-05-2012r., a jeżeli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostało przyznane po tym dniu, w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni, od dnia w którym decyzja ustalająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Pobierz wniosek


Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że od dnia 02-04-2012r. uruchomiło stanowisko komputerowe umożliwiające obsługę osób głuchych poprzez komunikację on-line z tłumaczem języka migowego. Tłumaczenie zapewnia Łódzki Oddział Polskiego Związku Głuchych. Stanowisko znajduje się w siedzibie Centrum, ul. Urzędnicza 45, pok. 10.
 


Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że w dniu 01-01-2012r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27-12-2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 295 poz. 1746) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na mocy § 2.1 ww. rozporządzenia, niektóre osoby (tj. matka ojciec lub opiekun faktyczny dziecka), które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r., mogą ubiegać się o ustalenie prawa do pomocy finansowej w wysokości 100 zł miesięcznie na okres od 01-01-2012r. do 31-03-2012r. Aby uzyskać ww. pomoc finansową, zgodnie z zapisami § 4 ww. rozporządzenia, wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31-01-2012r., a jeżeli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostało przyznane po tym dniu, w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni, od dnia w którym decyzja ustalająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Pobierz wniosek