logo centrum świadczeń socjalnychData ostatniej modyfikacji:
2019-01-30 11:03:37

Aktualności 2011Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 28-12-2011r.

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
w okresie I-III 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.  

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. (oczekuje obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw).Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przypomina, że do dnia 31 grudnia 2011r. w celu ubiegania się o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka do wniosków należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające, co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2012r., przy składaniu wniosków o świadczenia rodzinne związane z urodzeniem się dziecka, niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie będzie musiało zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży.18.10.2011r.


Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że w dniu 07-10-2011r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04-10-2011r. ( Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1262 ) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 27-09- 2011r. Na mocy § 2.1 ww. rozporządzenia, osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc listopad lub grudzień 2011r., mogą ubiegać się o ustalenie prawa do pomocy finansowej w wysokości określonej powyższą uchwałą tj. 100 zł miesięcznie na okres od 01-11-2011r. do 31-12-2011r. Aby uzyskać ww. pomoc finansową, zgodnie z zapisami § 4 ww. rozporządzenia, wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31-10-2011r., a jeżeli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostało przyznane po tym dniu, w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni, od dnia w którym decyzja ustalająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Pobierz wniosek


W związku z ukazaniem się komunikatu na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 października 2011, dotyczącego przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 4 października 2011r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że na mocy ww. rozporządzenia, osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc listopad lub grudzień 2011r., będą mogły ubiegać się o ustalenie prawa do pomocy finansowej w wysokości 100 zł miesięcznie na okres od 1 listopada 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Aby uzyskać ww. pomoc finansową, zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, osoba otrzymująca świadczenie pielęgnacyjne będzie musiała złożyć wniosek w terminie do dnia 31 października 2011r., a jeżeli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie przyznane po tym dniu, w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni, od dnia w którym decyzja ustalająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Informujemy również, że Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi prześle drogą pocztową wnioski o ustalenie prawa do ww. pomocy finansowej wraz z informacją o tej formie pomocy do osób, które aktualnie mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w miesiącu listopadzie/grudniu 2011. Wnioski będą przyjmowane w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, począwszy od dnia ogłoszenia ww. rozporządzenia.


Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 23 września 2011 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r.


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2010 r. 2278 zł.Od 1 lutego 2011r. wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego dla mieszkańców dzielnicy Łódź - Polesie przyjmowane są w Delegaturze UMŁ Łódź - Polesie, ul.Krzemieniecka 2B, pok. 027.