logo centrum świadczeń socjalnychData ostatniej modyfikacji:
2019-11-18 09:54:15

Aktualności

15.11.2019

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020

 

Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) ogłasza się, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wynosi 1830,00 zł.


Od dnia 18-11-2019 r. wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze, jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, świadczenie dobry start, dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne można składać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w punktach przyjęć wniosków:

pon, śr, czw, pt  w godz. od 8.00 do 16.00; wt w godz. od 9.00 do 17.00
 
Dla dzielnicy Bałuty:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 16

Dla dzielnicy Polesie:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Krzemieniecka 2b, pok. 025

Dla dzielnicy Śródmieścia:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Piotrkowska 153, pok. 221

Dla dzielnicy Górna:


Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Politechniki 32, pok. 006

Dla dzielnicy Widzew:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Piłsudskiego 100, pok. 23 i pok. 24


30.09.2019

Wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz o świadczenie dobry start
od 01-10-2019 r. można składać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w punktach przyjęć wniosków:

pon, śr, czw, pt  w godz. od 8.00 do 16.00; wt w godz. od 9.00 do 17.00

Dla dzielnicy Bałuty:
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 16

Dla dzielnicy Polesie:
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Krzemieniecka 2b, pok. 025

Dla dzielnicy Śródmieścia:
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Piotrkowska 153, pok. 221

Dla dzielnicy Górna:
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Politechniki 32, pok. 006

Dla dzielnicy Widzew:
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Piłsudskiego 100, pok. 23 i pok. 24

27.09.2019

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715  zł.

11.09.2019

Można składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych.

UWAGA!!  Zadanie to NIE jest realizowane przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Osoby, które pobierają świadczenia emerytalno rentowe składają wnioski o 500+ dla niepełnosprawnych do organu rentowego, który wypłaca to świadczenie.

Organami takimi może być:

Wniosek o 500+ dla niepełnosprawnych składają do ZUS również osoby, które:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania świadczenia uzupełniającego oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl.

30.08.2019


Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że Punkt Obsługi Świadczeniobiorców mieszczący się w pok. nr 10 przy ulicy Drewnowskiej 5 będzie czynny do dnia  30-08-2019 r.
Od dnia 02-09-2019 r. najbliższym punktem przyjmowania wniosków będzie Punkt Obsługi Świadczeniobiorców mieszczący się w siedzibie Centrum przy ul. Urzędniczej 45.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że Punkt Obsługi Świadczeniobiorców mieszczący się w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami przy ulicy Piotrkowskiej 110 będzie czynny do dnia 31-08-2019 r. Od dnia 02-09-2019 r., najbliższym punktem przyjmowania wniosków będzie Punkt Obsługi Świadczeniobiorców znajdujący się przy ulicy Piotrkowskiej 153 w Łodzi.

Wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz o świadczenie dobry start od 02-09-2019 r. można składać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w punktach przyjęć wniosków:

pon, śr, czw, pt  w godz. od 8.00 do 16.00; wt w godz. od 9.00 do 17.00
 
Dla dzielnicy Bałuty:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 16 i pok. 29

Dla dzielnicy Polesie:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Krzemieniecka 2b, pok. 025

Dla dzielnicy Śródmieścia:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Piotrkowska 153, pok. 221

Dla dzielnicy Górna:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Politechniki 32, pok. 006 i pok. 012

Dla dzielnicy Widzew:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Piłsudskiego 100, pok. 23 i pok. 24

01.07.2019

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres rozpoczynający się od 1 października 2019 r. przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00zł.

22.05.2019


Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. została podpisana  ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924)

OD 1 LIPCA 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Wnioski można składać za pośrednictwem:

•    Systemów teleinformatycznych banków
•    Portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl
•    Platformy Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu złożenia  prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:
 
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 31 października 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)
wrzesień 2019 r. wypłata do 30 listopada 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.
październik 2019 r. wypłata do 31 grudnia 2019 r.
listopad 2019 r. wypłata do 31 stycznia 2020 r.
grudzień 2019 r. - wypłata do 29 lutego 2020 r.
 

WAŻNE:

 

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r.,

od 1 lipca 2019 r. winny złożyć  jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym,

osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia  wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+)

od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci  (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)  od

1 października 2019 r.


Najważniejsze zmiany:

 
1. Likwidacja kryterium dochodowego -  świadczenie to będzie niezależne od wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny. W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.
2. Likwidacja procedury ustalania alimentów od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Samotny rodzic nie będzie musiał przedstawiać tytułu wykonawczego w sprawie alimentów od drugiego rodzica.
3. Wydłużony okres świadczeniowy. Świadczenie wychowawcze będzie przyznane do dnia 31 maja 2021, co oznacza że rodzice nie będą musieli składać wniosków w 2020 roku. Dopiero w celu uzyskania świadczenia na okres od dnia 1 czerwca 2021 r., trzeba będzie złożyć kolejny wniosek, drogą elektroniczną już od lutego 2021 r.
4. Brak decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia wychowawczego, nie wymaga wydania decyzji, organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany adres poczty elektronicznej. Ważne, aby składając wniosek o 500+ podać swój adres poczty elektronicznej e-mail, wówczas informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na ten adres.
5. Wprowadzenie 3 miesięcznego terminu liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o 500+ (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca). Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od daty narodzin dziecka, to świadczenie to otrzyma od daty jego narodzin  (z wyrównaniem za ten okres ).
6. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka, w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Jeżeli wniosek drugiego rodzica zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od śmierci 1 rodzica, to prawo do świadczenia przyznaje się począwszy od dnia śmierci.

02.05.2019

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi uprzejmie informuje, ze na mocy Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 402), wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. będzie wynosić odpowiednio:
  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,37 zł miesięcznie,
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,80 zł miesięcznie,
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,96 zł miesięcznie.


07.03.2019

 Od dnia 01 marca 2019 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1100,00 zł.

11.01.2019

 
Od dnia 14-01-2019 r. wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze, jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne można składać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w punktach przyjęć wniosków:
 
 
Dla dzielnicy Bałuty:
 
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 16
 
 
Dla dzielnicy Polesie:
 
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Krzemieniecka 2b, pok. 025
 
 
Dla dzielnicy Śródmieścia:
 
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Piotrkowska 153, pok. 221
 
 
Dla dzielnicy Górna:
 
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Politechniki 32, pok. 006
 
 
Dla dzielnicy Widzew:
 
Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Piłsudskiego 100, pok. 23 i pok. 24

Godziny pracy urzędu:
pn, śr, czw, pt w godz. od 8.00 do 16.00; wt w godz. od 9.00 do 17.0011.12.2018

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje,  że w dniu 10.12.2018r. po stronie Getin Noble Bank S.A. wystąpił problem błędnego księgowania transakcji na Kartach Płatniczych. Prosimy o niewypłacanie środków ponad kwoty należnych Państwu świadczeń. Transakcje zostaną zwrócone automatycznie bez konieczności  Państwa zgłoszeń.

 
20.11.2018
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019

Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) ogłasza się, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 wynosi 1583,00 zł.


08.11.2018

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)
 
od dnia 1 listopada 2018 r.
 
 
 

24.09.2018

06.09.2018

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że Punkt Obsługi Świadczeniobiorców mieszczący się w pok. nr 10 przy ulicy Drewnowskiej 5 będzie czynny do dnia  07-09-2018 r.


Od dnia 10-09-2018 r. najbliższym punktem przyjmowania wniosków będzie Punkt Obsługi Świadczeniobiorców mieszczący się w siedzibie Centrum przy ul. Urzędniczej 45.

29.08.2018

Wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz o świadczenie dobry start
od 3 września 2018 r. można składać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w punktach przyjęć wniosków:

pon, śr, czw, pt  w godz. od 8.00 do 16.00; wt w godz. od 9.00 do 17.00

 

Dla dzielnicy Bałuty:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 16

Dla dzielnicy Polesie:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Krzemieniecka 2b, pok. 025

Dla dzielnicy Śródmieścia:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Piotrkowska 153, pok. 221

Dla dzielnicy Górna:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Politechniki 32, pok. 012 i pok. 013

Dla dzielnicy Widzew:

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, Al. Piłsudskiego 100, pok. 23 i pok. 24
29.08.2018

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że Punkt Obsługi Świadczeniobiorców mieszczący się w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami przy ulicy Piotrkowskiej 110 czynny będzie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Od dnia 3 września 2018 r., najbliższym punktem, w którym można złożyć wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz o świadczenie dobry start jest Punkt Obsługi Świadczeniobiorców znajdujący się przy ulicy Piotrkowskiej 153 w Łodzi.23.07.2018

W związku z dezynsekcją pomieszczeń w punkcie przyjęć wniosków dla dzielnicy Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2b w dniu 24 lipca 2018 r. (wtorek) od godz. 16.00 do godz. 17.00 wnioski o świadczenia wypłacane przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze lub jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), będą przyjmowane w pokoju 102 (I piętro). Za utrudnienia przepraszamy.


17.07.2018

Wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz o świadczenie dobry start w formie papierowej można składać od dnia 1 sierpnia 2018 r. w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w punktach przyjęć wniosków lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.


Punkty przyjęć wniosków w Łodzi:

dzielnica

punkt

adres

pokój

godziny pracy

Bałuty

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Urzędnicza 45

pok. 29


pok. 16

VIII 2018
pon.-pt., g. 8.00 - 18.00
od IX 2018
pon., śr., czw., pt., g. 8-16 wt.,

g. 9-17

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Drewnowska 5
(od ul. Lutomierskiej 8/12)

pok. 10

VIII 2018
pon.-pt., g. 8.00 - 18.00
od IX 2018
pon., śr., czw., pt., g. 8-16 wt.,

g. 9-17

Polesie

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Krzemieniecka 2b

pok. 025

 

pok. 102

VIII 2018
pon.-pt., g. 8.00 - 18.00
od IX 2018
pon., śr., czw., pt., g. 8-16 wt.,

g. 9-17

Śródmieście

Punkt Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Piotrkowska 153

pok. 221


pok. 223

VIII 2018
pon.-pt., g. 8.00 - 18.00
od IX 2018
pon., śr., czw., pt., g. 8-16 wt.,

g. 9-17

Łódzkie Centrum Kontaktów

z Mieszkańcami

ul. Piotrkowska 110
(wejście od pasażu Schillera)

ŁCKM

VIII 2018
pon.-pt., g. 8.00 - 19.00
sob., g. 9.00 - 13.00

Kontakt: Łódź, ul. Urzędnicza 45, infolinia: 638-59-69, fax: +48 42 654 53 24, e-mail: swiadczenia@css.uml.lodz.pl
mapa strony